De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Iriscare - Alterjob
Iriscare
Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en verantwoordelijk voor  het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde  staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en  professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.  

De bevoegdheden die Iriscare beheert zijn divers:  

• Zorgen voor het beleid en de financiering van de gezondheidssector in Brussel.  Concreet is Iriscare niet alleen verantwoordelijk voor de erkenning en de financiering  van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap en revalidatieovereenkomsten, maar ook voor de financiering van initiatieven voor  beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.  
• Het beleid ontwikkelen en zorgen voor de financiering op het vlak van bijstand aan  personen, en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit  kan gaan van thuiszorg, kinderbijslag en instellingen voor personen met een handicap tot mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.  
• De Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen beheren en financieren.  
• Famiris overkoepelen, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds dat kinderbijslag  uitbetaalt aan 56.000 Brusselse gezinnen.  
• Meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en  vergunningen afgeven.  
• De Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en  opvolgen.  
• Ondersteuning bieden in het kader van de COVID-19-crisis, vooral door een  strategische voorraad beschermingsmiddelen aan te leggen en de  
overheidsopdrachtencentrale eCat te organiseren.  
• In 2022: de daadwerkelijke opstart van het Centrum voor evaluatie van de autonomie  en de handicap, die als doel zal hebben om aan de hand van verschillende criteria de  graad van de handicap of zelfredzaamheidsverlies van een persoon vast te stellen en  welke sociale, medische of psychologische gevolgen dit heeft.  

Wil jij ook graag de burgers helpen?  

Komt een openbaar ambt overeen met jouw waarden? 

Iriscare heeft je nodig!  

Leer Iriscare beter kennen via http://www.iriscare.brussels/nl.  
Ooops... uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd :-(