Vlaamse social-profitfondsen vzw (VSPF vzw) - Alterjob.be
Vlaamse social-profitfondsen vzw (VSPF vzw)
De vzw Vlaamse social-profitfondsen (VSPF vzw) is een koepelvereniging die ondersteuning biedt aan fondsen voor bestaanszekerheid van de Vlaamse social-profitsector. Deze fondsen hebben tot opdracht om de financiële middelen waarover zij beschikken, in te zetten voor de creatie van bijkomende werkgelegenheid en voor de opleiding en vorming van de kansengroepen uit die verschillende sectoren.

VSPF neemt de volgende taken op zich:
- Synergie creëren (en verbeteren) tussen de fondsen die onder VSPF ressorteren. Procedures en werkwijzen verbeteren, vereenvoudigen, op elkaar afstemmen en stroomlijnen.
- Goede contacten opbouwen en onderhouden met overheden, administraties, externe diensten en organisaties die voor VSPF (en haar projecten), evenals voor de fondsen die onder VSPF ressorteren interessant kunnen zijn.
- Aantrekken en organiseren van horizontale projecten (eerder generiek van aard), onder andere in overleg of samenwerking met VIVO, Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social profit.

Zoals de sociale fondsen die onder VSPF ressorteren, wordt ook VSPF paritair beheerd. Een representatief staal van topverantwoordelijken van de werkgevers- en de werknemersorganisaties uit die verschillende Vlaamse social-profitsectoren zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. VSPF is aldus een breed, paritair gedragen platform van de Vlaamse (private) social profitsector. Dergelijk platform biedt enorme kansen tot zowel overleg als actie, en dat op een sectoroverstijgende manier.